Chính sách bảo mật

Việc thu thập dữ liệu trên Website gồm: Tên, email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là những thông tin bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Việc thu thập thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật quy định khác. Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép và đồng ý từ khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử… của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.